วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรมการผลิต ที่มีคุณภาพและส่งมอบตามเวลา ประกอยกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

พันธกิจ

  • ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมมาภิบาล
  • ให้ความสำคัญต่อลูกค้า บุคลากรในองค์กร และพัธมิตรทางธุรกิจ
  • ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง